Lisans sözleşmesi - heliopas.ai

Ön açıklama

LÜTFEN YAZILIMI YÜKLEMEDEN ÖNCE AŞAĞIDAKİ LİSANS KOŞULLARINI TAMAMEN VE DİKKATLİCE OKUYUN.

Bu hüküm ve koşullara istediğiniz zaman heliopas.ai web sitesi üzerinden ve uygulama içinden erişebilir ve bunları kaydedebilirsiniz. Lisans koşullarını onaylayarak, yazılımı yükleyerek veya kullanarak, siz ve heliopas.ai GmbH, Haid-und-Neu-Straße 7, 76131 Karlsruhe arasında bir lisans sözleşmesi yapılmasını kabul etmiş olursunuz. Böylece lisans koşullarının içeriğinin sizin için bağlayıcı olduğunu kabul etmiş olursunuz.

Kullanım şartlarını ve lisans koşullarını kabul etmek istemiyorsanız, lisans koşullarını onaylamayın ve kurulumu iptal edin. Bu durumda, yazılımı kullanmanıza izin verilmez.

Bu uygulama yalnızca, yasal bir işlem gerçekleştirirken ticari veya bağımsız mesleki faaliyetlerini yerine getiren endüstri, şirketler, kamu makamları, kamu veya hayır kurumları, kulüpler, dernekler, el sanatları, ticaret ve serbest çalışanlara yöneliktir (§ 14 BGB). Uygulamanın kullanımı yalnızca Avrupa Birliği ve EFTA ülkelerinde mümkündür.

§ 1 Tanımlar

Lisans Sahibi: Bu yazılımı kullanma hakkının verildiği tüzel veya gerçek kişi.

Lisans veren: heliopas.ai GmbH, Haid-und-Neu-Straße 7, 76131 Karlsruhe, Almanya

Yazılım/Uygulama: Lisans verenin mevcut yazılımı/uygulaması "heliopas.ai" / "WaterFox".

Modüller: Yazılımın ücrete tabi olan ve bir seçenek olarak kiralanabilen uzantıları.

§ 2 Sözleşmenin konusu

(1) Lisans Veren, Lisans Alana Yazılımı bu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak kullanması için münhasır olmayan, geçici ve feshedilebilir bir hak verir.

(2) Yazılımın uygun veri yedekleme amacıyla kopyalanması kullanım amacının bir parçasıdır.

(3) Lisans Sahibi Yazılımı kendisi kuracaktır.

(4) Lisans Veren, danışmanlık hizmetlerini ancak açıkça ve ayrıca mutabık kalınması halinde borçlu olacaktır. Sağlanacak her türlü danışmanlık hizmeti, Lisans Alan tarafından makul ve alışılmış piyasa koşullarında ayrıca ücretlendirilecektir.

(5) Yazılım modüller/fonksiyonlar ile genişletilebilir. Modüller/işlevler, yazılım için de geçerli olan mevcut hükümlere tabi olacaktır. Sözleşme süresi boyunca modüller/işlevler eklenirse, modüller/işlevler için kira bedeli, yazılım için sözleşme süresinin sonuna kadar orantılı olarak tahsil edilir. Modüllerin/işlevlerin sözleşme süresinin sonu her zaman yazılımın sözleşme süresinin sonu ile aynıdır.

§ 3 Kullanım kısıtlamaları

(1) Lisans Veren, yazılımın yazarıdır ve yazılımın telif hakkı ve diğer haklarından doğan münhasır kullanım ve yararlanma haklarına sahiptir.

(2) Yazılımın her türlü dağıtımı, ödünç verilmesi, kiralanması, alt lisanslanması, çoğaltılması, çevrilmesi, kaynak koda dönüştürülmesi ve diğer işlemleri lisans sahibi için yasaktır ve lisans verenin açık iznini gerektirir.

(3) Lisans Alan, Yazılım üzerinde bu Anlaşma ile verilen kullanım haklarının ötesinde herhangi bir hak elde etmeyecektir. Özellikle, Lisans Veren, yazılımı ücretli veya ücretsiz olarak dağıtma, gösterme, sergileme ve yayınlama haklarını saklı tutar. Aynı durum, aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, işleme ve çoğaltma hakları için de geçerlidir. Lisans Veren, yazılıma ilişkin tüm ticari marka ve diğer sınai mülkiyet haklarının tek sahibidir.

(4) Bu Anlaşma ile verilen kullanım hakları Yazılımın nesne kodu ile sınırlıdır. Lisans Alan, Sistemle ilgili olarak Yazılımın kaynak kodu üzerinde herhangi bir hak elde etmez. Lisans Alan, kaynak kodunun yalnızca Lisans Verenin mülkiyetinde olduğunu kabul eder.

(5) Lisans sahibi yazılımı sadece mevcut bir internet bağlantısı ile başlatabilir ve kullanabilir. İnternet bağlantısı lisans sözleşmesinin bir parçası değildir. Buna ek olarak, port ve bant genişliği kısıtlamaları olmaksızın sınırsız veri trafiği mümkün olmalıdır.

(6) Lisans Alanın, Lisans Verenin telif hakkı bildirimlerini, işaretlerini ve/veya kontrol numaralarını veya markalarını değiştirmesine veya kaldırmasına izin verilmez.

§ 4 Kullanım haklarının sona ermesi

(1) Lisans Veren, Lisans Alana bu Anlaşmanın 2. ve 3. Maddeleri kapsamındaki hakları verir.

(2) Lisans Alanın bu Sözleşmede § 2 ve § 3'te belirtilen lisans koşullarını ihlal etmesi halinde, Lisans Alanın Yazılımı kullanma hakkı lisans sözleşmesinin feshine gerek kalmaksızın sona erecektir. Bu durumda, Lisans Alan, Lisans Verenin takdirine bağlı olarak yazılımı iade edecek veya silecektir.

(3) Bu lisans sözleşmesinin diğer önemli hükümlerinin ihlali, yazılımı kullanma hakkının sona ermesine neden olacaktır.

(4) Diğer yasal hükümler bundan etkilenmez.

§ 5 Kira

(1) Yazılım için kira bedeli Lisans Verenin fiyat listesine göre belirlenir. Ücretsiz sürüm ve işlevlerin ücretsiz sağlanması için kira ödenmez.

(2) Yazılım için kira bedeli sözleşmeye uygun olarak ödenir. Bu ücret, yazılımın sağlanması ve kullanımının yanı sıra bakım ve onarımı için ödenen ücreti de içerir.

§ 6 Teknik kullanılabilirlik

(1) Yazılımı başlatmak ve kullanmak için lisans verenin sunucusuna bir internet bağlantısı gereklidir.

(2) Lisans Veren, bakım çalışmaları ve güncellemeler için sunucuyu kapatma hakkına sahiptir. Lisans Veren, bakım çalışmalarının ve güncellemelerin süresini ve uzunluğunu gerekli minimuma indirecektir. Düzenli bakım dönemleri web sitesinde yayınlanacaktır.

(3) Lisans Sahibi, geçerli bir neden olması halinde sunucuyu kısa süre içinde çevrimdışı duruma getirme hakkına sahiptir. Özellikle sunucuda yoğun, öngörülemeyen ağ trafiği olması durumunda, özellikle DoS/DDoS saldırıları durumunda veya üçüncü taraflarca sunucuya (teşebbüs edilen) yasadışı izinsiz giriş durumunda önemli bir neden vardır.

(4) İnternet üzerinden veri iletişiminin, teknolojinin mevcut durumuna göre hatasız ve/veya her zaman kullanılabilir olacağı garanti edilemez. Bu bağlamda, lisans veren sunucunun sürekli ve kesintisiz kullanılabilirliğinden sorumlu değildir. Ancak, lisans veren 96% sunucusunun yıllık ortalama kullanılabilirliğini garanti eder. Lisans verenin kontrolü dışındaki teknik veya diğer sorunlar (mücbir sebepler, üçüncü tarafların hatası, vb.) nedeniyle sunucuya ulaşılamadığı zamanlar bunun dışındadır.

§ 7 Sözleşmenin süresi, kiracılığın sona ermesi

(1) Ücretli kullanıma ilişkin sözleşme ilişkisi, üzerinde mutabık kalınan ilgili sözleşme süresine sahip olacaktır. Sözleşme, ilgili sözleşme süresinin sonunda taraflardan biri tarafından zamanında feshedilmediği sürece, her durumda sözleşme anlaşmasına uygun olarak uzatılacaktır. Lisans Sahibinin bu Anlaşmanın 9 (3) Bölümü uyarınca fesih hakları etkilenmeden kalacaktır.

(2) Taraflardan her birinin haklı nedenle olağanüstü fesih hakkı etkilenmeyecektir.

§ 8 Lisans sahibinin test sözleşmesi dönemi dışındaki bildirim ve bakım yükümlülükleri

(1) Lisans Alan, Yazılımdaki kusurları gecikmeksizin Lisans Verene bildirmekle yükümlüdür. Bunu yaparken, Lisans Alan, Lisans Verenin sorunu analiz etme talimatlarını Lisans Alan için makul olan kapsam dahilinde dikkate alacak ve kusurun giderilmesi için gerekli olan Lisans Alanın elindeki tüm bilgileri Lisans Verene iletecektir.

§ 9 Ücretlendirilebilir sürümde kusur olması durumunda Lisans Sahibinin hakları

(1) Lisans Veren, belgeler de dahil olmak üzere sağlanan yazılımdaki kusurları gidermekle yükümlüdür.

(2) Kusurlar, Lisans Verenin takdirine bağlı olarak ücretsiz düzeltme veya değiştirme teslimatı yoluyla giderilecektir.

(3) Sözleşmeye uygun kullanımın sağlanamaması nedeniyle Alman Medeni Kanunu (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) Madde 543 (2) cümle 1 no. 1 uyarınca lisans sahibi tarafından yapılan feshe, yalnızca lisans verene kusuru gidermesi için yeterli fırsat verilmiş ve bu başarısız olmuşsa izin verilir. Kusurların giderilmesi ancak imkansızsa, lisans veren kusuru gidermeyi reddediyorsa veya makul olmayan bir şekilde geciktiriyorsa, başarı olasılığı konusunda makul şüpheler varsa veya lisans alan için başka nedenlerle makul değilse başarısız olmuş sayılır.

(4) Lisans Alanın, Lisans Verenin onayı olmaksızın kiralanan mülkte değişiklik yapması veya yapmış olması halinde, Lisans Alan değişikliklerin kusurların analizi ve giderilmesi üzerinde Lisans Veren için makul olmayan herhangi bir etkisi olmadığını kanıtlamadıkça, Lisans Alanın kusurlardan kaynaklanan hakları hariç tutulur. Lisans Alanın, özellikle Alman Medeni Kanunu (BGB) Madde 536 a (2) uyarınca kendi kendini düzeltme hakkını kullanma kapsamında değişiklik yapma hakkına sahip olması ve bu değişikliklerin profesyonelce gerçekleştirilmesi ve anlaşılır bir şekilde belgelenmesi koşuluyla, Lisans Alanın kusurlardan kaynaklanan hakları etkilenmeyecektir.

§ 10 Yükümlülüğün sınırlandırılması yüklenebilir versiyon

(1) Lisans Veren, her durumda yasal hükümler kapsamında sınırlama olmaksızın aşağıdaki zararlardan sorumlu olacaktır

(a) lisans verenin veya yasal temsilcilerinden veya vekillerinden birinin kasıtlı veya ihmalkar bir görev ihlali veya başka bir şekilde kasıtlı veya ihmalkar davranışından kaynaklanan yaşam, uzuv veya sağlık yaralanmalarından;

(b) garanti edilen bir özelliğin yokluğu veya ihmali nedeniyle veya bir garantiye uyulmaması durumunda;

(c) lisans verenin veya yasal temsilcilerinden veya vekillerinden birinin kasıtlı veya ağır ihmalkar görev ihlaline veya başka bir şekilde kasıtlı veya ağır ihmalkar davranışına dayanan.

(2) Lisans Veren, Lisans Veren veya yasal temsilcilerinden ya da vekillerinden biri tarafından maddi yükümlülüklerin hafif ihmalle ihlaline dayanan bu tür bir zarar için, bu tür bir sözleşme için tipik olan öngörülebilir zararın tazmini ile sınırlı olarak sorumlu olacaktır. Önemli yükümlülükler, yerine getirilmesi sözleşmenin düzgün bir şekilde ifasını mümkün kılan ve Lisans Alanın uyulmasına güvenebileceği yükümlülüklerdir.

(3) Lisans Verenin diğer hafif ihmalkar davranış durumlarına ilişkin sorumluluğu, her bir hasar vakası için yıllık kira bedelinin altı katı ile sınırlı olacaktır.

(4) Lisans verenin, sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olan kusurlar nedeniyle BGB § 536 a paragraf 1, 1. alternatif uyarınca kesin sorumluluğu hariç tutulmuştur.

(5) Basit ihmalden kaynaklanan veri kaybı durumunda, Lisans Veren yalnızca Lisans Alan verilerin önemiyle orantılı bir şekilde verileri düzgün ve düzenli olarak yedeklemiş olsaydı bile ortaya çıkacak zarardan sorumlu olacaktır; bu sınırlama, verilerin yedeklenmesinin Lisans Verenin sorumlu olduğu nedenlerden dolayı engellenmesi veya imkansız olması durumunda geçerli olmayacaktır.

(6) Yukarıdaki hükümler, lisans verenin beyhude masrafların geri ödenmesine ilişkin sorumluluğu için mutatis mutandis uygulanacaktır.

(7) Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamındaki sorumluluk etkilenmez.

§ 12 Kusur ve sorumluluk garantisi ücretsiz sürüm, fonksiyonların ücretsiz kullanımı

Aşağıdakiler, § 9 ve § 10'dan farklı olarak ücretsiz sürüm için geçerlidir:

Lisans verenin lisans alana karşı sorumluluğu, kusurların hileli bir şekilde gizlenmesi ve kasıt ile sınırlıdır.

§ 13 Uygulamada yapılan değişiklikler

Lisans Veren, uygulamada ücretsiz olarak sağlanan hizmetleri istediği zaman değiştirme, yeni hizmetleri ücretsiz veya ödeme karşılığında kullanıma sunma ve ücretsiz hizmetlerin sağlanmasına son verme hakkına sahiptir. Lisans Veren bunu yaparken Lisans Alanın meşru menfaatlerini dikkate alacaktır.

§ 14 Lisans koşullarında yapılan değişiklikler

(1) Lisans Veren, bu Lisans Koşullarını mevcut sözleşme ilişkileri dahilinde de geçerli olmak üzere istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Lisans Veren, değişikliklerin planlanan yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 takvim günü önce Lisans Alana bu tür değişiklikleri bildirecektir. Lisans sahibi bildirimin alınmasından itibaren 30 gün içinde itiraz etmezse ve itiraz süresinin sona ermesinden sonra bile hizmetleri kullanmaya devam ederse, değişiklikler sürenin sona ermesinden itibaren geçerli olmak üzere kabul edilmiş sayılacaktır. İtiraz durumunda, lisans veren lisans alanla olan sözleşme ilişkisini feshetme hakkını saklı tutar. Lisans veren, lisans sahibini itiraz hakkı ve sonuçları hakkında değişiklik bildiriminde bilgilendirecektir.

(2) Katma değer vergisinde değişiklik olması halinde, Lisans Veren, yukarıda belirtilen itiraz hakkı olmaksızın, ücreti bu değişikliğe uygun olarak ayarlama hakkına sahip olacaktır.

§ 15 Verilerin kullanımı

Uygulamanın kullanımı yoluyla, lisans veren tarafından sürekli olarak veri toplanır. Bu, örneğin, yetiştirilen mahsulün türü, ekim tarihi, sulama türü, tarla sınırları veya uygulamanın kullanımına ilişkin istatistikler hakkında kullanıcı tarafından sağlanan bilgileri içerir. Lisans Alan, Lisans Verenin ticari amaçlarından herhangi biri için bu verileri ürün veya hizmetleri geliştirmek, iyileştirmek ve pazarlamak için kullanabileceğini kabul eder. Bu amaçla, Lisans Alan, Lisans Verene bu tür verileri anonimleştirdikten sonra kullanması için dünya çapında, geri alınamaz, alt lisans verilebilir, telifsiz bir lisans verir.

§ 16 Nihai hükümler

(1) Federal Almanya Cumhuriyeti yasaları geçerlidir. Lisans sahibinin mutat ikametgahının bulunduğu devletin zorunlu hükümleri bundan etkilenmeyecektir. Tek tip BM Satış Sözleşmesi (11.04.1980 tarihli Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Sözleşmesi, UN-CITRAL Satış Sözleşmesi) hariç tutulmuştur. Bu lisans koşullarının Almanca versiyonu İngilizce çevirisine göre öncelikli olacaktır.

(2) Karlsruhe, bu sözleşmeden doğan tüm anlaşmazlıklar için yargı ve ifa yeri olarak kabul edilmiştir. Lisans Veren, girişimci olan Lisans Alanın yargı yerinde de dava açma hakkına sahip olacaktır.

(3) Bu sözleşmenin münferit hükümlerinin geçersiz olması veya yasal hükümlerle çelişmesi halinde, bu durum sözleşmenin geri kalanını etkilemez. Geçersiz olan hüküm, sözleşme taraflarının karşılıklı mutabakatı ile geçersiz olan hükmün ekonomik anlam ve amacına mümkün olduğunca yakın olan yasal olarak etkili bir hükümle değiştirilecektir. Yukarıdaki hüküm, boşluklar olması durumunda buna göre uygulanacaktır.

WaterFox hizmet açıklaması

"Tarla", bir pazar bahçıvanı veya çiftçi tarafından kullanılan veya kullanılabilen bitişik bir tarım arazisi alanıdır.

1) Coğrafi bir harita üzerinde kendi tarlalarınızın tarlaya özgü toprak nemi durumuna genel bir bakış elde edin.
a) Sulama durumunun renk kodlu halleri:

    • Sulama gerekli
    • Yakında su
    • Yeterince sulanmış

2) İş listesi:
a) Mevcut toprak nemini ve tüm tarlaların sulama durumlarının ilgili durumlarını genel bir bakışta görüntüleyin.
b) Parsellerin mevcut toprak nemine göre sıralanması

3) Yeterli veri mevcutsa, bir parselin son 30 günlük toprak nemi geçmişi.

4) Toprak nemini izlemek için kendi tarla arazilerinizi yönetin.
a) Yeni vuruşların oluşturulması
b) Bir tarlanın ayrıntılarını değiştirin: ad, ürün türü, ekim tarihi, sulama türü, tarla sınırları.

 

Toprak nemi, uydu verilerinin analizleri yoluyla dolaylı olarak ölçülür. Bu ölçüm, sistem nedeniyle tarladaki gerçeklikten farklı olabilir. Bir uygulamaya karar vermeden önce, özellikle sulama veya sulama yapmama konusunda ve su miktarının dozajı konusunda bir tarım uzmanına danışılması ve bir kararın etkilerinin kendisine açıklanması tavsiye edilir. Kullanıcı bir karar verirse, bunu kendi riski altında yapar.

 

 

tr_TRTürkçe